جغرافیه صنف هشتم

500 افغانی
مدت دوره 3 ساعت
تعداد فراگیر 1790 نفر
تعداد فصل ها 2 فصل
تعداد جلسات 19 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
9 دقیقه
جلسه دوم
8 دقیقه
جلسه سوم
6 دقیقه
جلسه چهارم
7 دقیقه
جلسه پنجم
6 دقیقه
جلسه ششم
6 دقیقه
جلسه هفتم
7 دقیقه
جلسه هشتم
9 دقیقه
جلسه 9
13 دقیقه
جلسه 10
9 دقیقه
جلسه 11
13 دقیقه
جلسه 12
8 دقیقه
جلسه 13
11 دقیقه
جلسه 14
13 دقیقه
15
10 دقیقه
16
9 دقیقه
17
9 دقیقه
18
7 دقیقه
19
10 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.