جغرافیه صنف هشتم

500 افغانی
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 4435 نفر
تعداد فصل ها 2 فصل
تعداد جلسات 43 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
9 دقیقه
جلسه دوم
8 دقیقه
جلسه سوم
6 دقیقه
جلسه چهارم
7 دقیقه
جلسه پنجم
6 دقیقه
جلسه ششم
6 دقیقه
جلسه هفتم
7 دقیقه
جلسه هشتم
9 دقیقه
جلسه 9
13 دقیقه
جلسه 10
9 دقیقه
جلسه 11
13 دقیقه
جلسه 12
8 دقیقه
جلسه 13
11 دقیقه
جلسه 14
13 دقیقه
15
10 دقیقه
16
9 دقیقه
17
9 دقیقه
18
7 دقیقه
19
10 دقیقه
20
0 دقیقه
21
8 دقیقه
22
7 دقیقه
23
10 دقیقه
24
7 دقیقه
25
11 دقیقه
26
11 دقیقه
27
8 دقیقه
28
10 دقیقه
29
10 دقیقه
30
10 دقیقه
31
10 دقیقه
32
11 دقیقه
33
9 دقیقه
34
11 دقیقه
35
8 دقیقه
36
8 دقیقه
37
9 دقیقه
38
11 دقیقه
39
9 دقیقه
40
9 دقیقه
41
10 دقیقه
42
8 دقیقه
43
13 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.