جغرافیه صنف نهم

500 افغانی
مدت دوره 3 ساعت
تعداد فراگیر 1791 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 20 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
10 دقیقه
جلسه دوم
10 دقیقه
جلسه سوم
9 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
9 دقیقه
جلسه ششم
9 دقیقه
جلسه هفتم
10 دقیقه
جلسه هشتم
8 دقیقه
جلسه 9
12 دقیقه
جلسه 10
15 دقیقه
جلسه 11
15 دقیقه
جلسه 12
11 دقیقه
جلسه 13
16 دقیقه
جلسه 14
8 دقیقه
15
13 دقیقه
16
11 دقیقه
17
9 دقیقه
18
10 دقیقه
19
8 دقیقه
20
6 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.