جغرافیه صنف نهم

500 افغانی
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 4436 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 38 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
10 دقیقه
جلسه دوم
10 دقیقه
جلسه سوم
9 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
9 دقیقه
جلسه ششم
9 دقیقه
جلسه هفتم
10 دقیقه
جلسه هشتم
8 دقیقه
جلسه 9
12 دقیقه
جلسه 10
15 دقیقه
جلسه 11
15 دقیقه
جلسه 12
11 دقیقه
جلسه 13
16 دقیقه
جلسه 14
8 دقیقه
15
13 دقیقه
16
11 دقیقه
17
9 دقیقه
18
10 دقیقه
19
8 دقیقه
20
6 دقیقه
21
10 دقیقه
22
7 دقیقه
23
10 دقیقه
24
7 دقیقه
25
7 دقیقه
26
9 دقیقه
27
10 دقیقه
28
9 دقیقه
29
7 دقیقه
30
8 دقیقه
31
7 دقیقه
32
7 دقیقه
33
7 دقیقه
34
8 دقیقه
35
7 دقیقه
36
7 دقیقه
37
10 دقیقه
38
10 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.