با ما تماس بگیرید

0799202132

Mathematics Class 2

Mathematics Class 2
مدت دوره
2 ساعت
تعداد فراگیر
5653 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
6 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

11-page (9-18)
12-(page(19-23
13-page(24-33)
14-page(34-36)
15-page(37-39)
16-page(40-47)
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.